moinet

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 1 ก.ค. 2557
-ระเบียบวาระการประชุม(File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 2 มิ.ย. 2557
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 5 มี.ค. 2557
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- โครงการพัฒนาบุคลากร (ก.พ.)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
การประชุมหารือข้อราชการวาระพิเศษ
วันที่ 29 ม.ค. 2557
- ข้อราชการ มท. (วาระพิเศษ)
 
ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 8 ม.ค. 2557
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
 

 

ครั้งที่ 10/2556
วันที่ 25 พ.ย. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
 
ครั้งที่ 9/2556
วันที่ 30 ต.ค. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 8/2556
วันที่ 25 ก.ย. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 7/2556
วันที่ 29 ส.ค. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 6/2556
วันที่ 12 ก.ค. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 5/2556
วันที่ 4 มิ.ย.2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 29 เม.ย. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 มี.ค. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 26 ก.พ. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 9 ม.ค. 2556
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- สรุปประเด็นข้อสั่งการ
- ข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
 
 
 
 

 

การประชุมหารือข้อราชการวาระพิเศษ
วันที่ 12 ธ.ค. 2555
- วาระการประชุม
- สรุปประเด็นการประชุมหารือ
ข้อราชการ
 
 
ครั้งที่ 9/2555
วันที่ 26 ต.ค. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- สรุปประเด็นข้อสั่งการ/ข้อราชการ
- รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 8/2555
วันที่ 21 ก.ย. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ
 
ครั้งที่ 7/2555
วันที่ 6 ส.ค. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ
 
ครั้งที่ 6/2555
วันที่ 6 ก.ค. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ
 
ครั้งที่ 5/2555
วันที่ 7 มิ.ย. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ
 
ครั้งที่ 4/2555
วันที่ 3 พ.ค. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ
 
ครั้งที่ 3/2555
วันที่ 4 เม.ย. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ
 
ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 1 มี.ค. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ
 
ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 26 ม.ค. 2555
- ระเบียบวาระการประชุม (File.pdf)
- รายงานการประชุม
- ข้อสั่งการ